§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, będącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), istniejącą w chwili wydania Towaru Klientowi. Ze względu na charakter Towaru oferowanego przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, każdy Towar jest dokładnie sprawdzany i fotografowany przed spakowaniem i wysyłką do Klienta. Klient odpowiada w pełni za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z Towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego rozmiaru, charakteru, cech i funkcjonalności. W sytuacji uszkodzenia rzeczy, prawo do odstąpienia od umowy – wygasa. W takiej sytuacji – Towar zostanie wysłany zwrotnie do Klienta a jego cena nie zostanie zwrócona.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt ponownego odesłania Towaru do Klienta przez Sprzedawcę.

4. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy lub do Sklepu Stacjonarnego, którego adres dostępny pod adresem: sklep.arka.gdynia.pl, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: https://sklep.arka.gdynia.pl/content/6-reklamacja

5. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

6. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację. § 7 ust. 1 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7. Jeśli Klient odsyła zakupiony Towar, wówczas wszystkie gratisowe dodatki do przesyłki (prezenty), przekazane przez Sprzedawcę wraz z Towarem - również muszą zostać zwrócone. W sytuacji, w której Klient nie zwróci wszystkich przekazanych mu z Towarem gratisowych dodatków do przesyłki, Sprzedawca może ich równowartość potrącić z kwotą zwracaną Klientowi z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży.

8. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy i Usługodawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk, https://ihgd.pl/